Chào mừng đén với website của chúng tôi.

Quản lý bộ phận

 Cơ sở toàn cầu của các nhà cung cấp, nhiều loại Vật liệu toàn diện.

✓ Chúng tôi đã có kinh nghiệm Người mua dự án tận tâm của EMS.

 Quản lý nhà cung cấp, chỉ các nguồn đã được xác minh và ủy quyền.

✓ Chúng tôi cung cấp các giải pháp Chìa khóa trao tay, Ký gửi và Vật liệu kết hợp theo yêu cầu của khách hàng.

✓ Cung cấp dịch vụ kỹ thuật vật liệu cho nhóm kỹ sư của bạn và giải phóng gánh nặng của họ về việc tìm nguồn cung ứng vật liệu.

 Kỹ thuật thành phần, Trình độ thành phần và Khả năng đề xuất các nguồn thay thế.

 Sử dụng Hệ thống SAP EPR để Lập kế hoạch, Mua hàng và Quản lý Hàng tồn kho.