Chào mừng đén với website của chúng tôi.

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành người tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp bằng dịch vụ sản xuất và lắp ráp bảng mạch của chúng tôi.

Tối đa hóa lợi ích của tất cả các bên bằng cách tạo điều kiện cho mỗi bộ phận thực hiện tốt công việc chuyên môn của mình.

Sứ mệnh

Chất lượng: Cung cấp chất lượng tốt nhất PCB và dịch vụ lắp ráp PCB với quản lý chất lượng nhất quán.

Thương mại: Cung cấp giải pháp hiệu quả nhất về chi phí dựa trên yêu cầu của khách hàng.

Dịch vụ: Linh hoạt cho các yêu cầu khác nhau, đáp ứng nhanh chóng, hỗ trợ kỹ thuật, giao hàng đúng thời gian.