Chào mừng đén với website của chúng tôi.

Khả năng thiết kế PCB

Khả năng thiết kế

Các lớp thiết kế tối đa 40 lớp
Số lượng pin tối đa 60.000
Kết nối tối đa 40.000
Chiều rộng dòng tối thiểu 3 triệu
Khoảng cách dòng tối thiểu 3 triệu
Tối thiểu qua 6 triệu (khoan laser 3 triệu)
Khoảng cách chân tối đa 0,44mm
Tiêu thụ điện năng tối đa / PCB 360W
HDI Build 1 + n + 1; 2 + N + 2, X + N + X, HDI lớp bất kỳ trong R&D

Khả năng giao hàng

Số lượng pin Giao hàng (Ngày làm việc)
0-2.000 3-5
2.000-4.000 5-8
4.000-6.000 8-12
6.000-8.000 12-15
8.000-10.000 15-18
10.000-12.000 18-20
12.000-14.000 20-22
14.000-16.000 22-25